OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK

Provozovatel a prodávající: 

Kristýna Klímová
se sídlem Sokolovská 136, 250 87, Mochov

IČ: 02111454
Neplátce DPH

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města České Budějovice

Kontakt: budme@okousekbliz.cz
Kontaktní adresa: Kristýna Klímová, Sokolovská 136, 250 87, Mochov

Bankovní spojení: 2200506689/2010 (Fio Banka)

 

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.okousekbliz.cz. Podmínky upřesňují a blíže vymezují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je: Kristýna Klímová, Sokolovská 136, 250 87, Mochov (dále jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.okousekbliz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2   Obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské či jiné akce (dále jen „akce”) prostřednictvím webového rozhraní obchodu),

1.3  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2) REGISTRACE

2.1   Na webovém rozhraní je umožněno nakupovat pouze bez registrace. Při vyplňování údajů pro zaslání vstupenek na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3) PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1   Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky/voucher na jím zvolenou akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky/voucher.

3.2   Kupní smlouva je uzavřena zaplacením ceny produktu ze strany kupujícího.

3.3   Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky/voucher bez zbytečného odkladu po zaplacení odpovídající ceny s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky/vouchery dodány formou elektronického odkazu na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek/voucheru dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

3.4   Doručením vstupenek/voucheru kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.

3.5   Vstupenky/vouchery nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

 

4) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200506689/2010, vedený u společnosti Fio Bank (dále jen „účet prodávajícího“)
  • online platbou, kterou zajišťuje platební brána Comgate
    • Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

4.2   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4   V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5    Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu kupujícího.

4.6   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.10   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.11    Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasí s tím, že mu bude v případě platby kartou účtenka zaslána pouze elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu o stavu platby.

 

5) POSTUP PŘI NÁKUPU VSTUPENEK/VOUCHERŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1   Cena za každou vstupenku je uvedena u každé akce jednotlivě. Aktuální nabídka slevového voucheru (pokud je k dispozici) je zveřejněna na webu.

5.2   V případě nákupu vstupenky/voucheru prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku/voucher možná platební kartou, která umožňuje provádět nákupy přes internet nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

5.3   Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky/voucheru vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného/voucheru.

 

6) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1   V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem akce, poskytováno v určeném termínu.

 

7) REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1   Veškeré reklamace vstupenek/voucherů zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.

7.2   Kupující má nárok na vrácení ceny za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

7.3   Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky/voucheru. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka/voucher nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

7.4   Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka/voucher z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku/voucher kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

7.5   V případě, že kupující neobdržel vstupenku/voucher nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky/voucheru na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky/voucheru, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku/voucher. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky/voucheru. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka/voucher skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka/voucher nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže:

7.5.1   Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,

7.5.2   V případě, že již došlo ke konání akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

7.6   V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, žea je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním.

7.7   Dojde-li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu (netýká se voucheru).

7.8   V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 5.7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení akce.

7.9   Kupující nemá nárok na záměnu vstupenky s charakterem off-line akce podmiňující jeho fyzickou účast za stejnou akci v on-line prostředí (live stream) a naopak.

 

8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uchováváme jako správce v souladu se zákony ČR.

8.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely nákupu vstupenek/voucheru. Údaje budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu.

8.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě subjektů dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, vyjma dopravních služeb, jako je Zásilkovna.cz za účelem dopravy produktů.

8.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od provedené objednávky.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8.7   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1  požádat prodávajícího (správce) o vysvětlení účelu zpracování osobních údajů

8.8.2  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil vaše osobní údaje.

8.9   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10  Osobní údaje jsou zpracovány firmou Redbit s.r.o., která vystavuje faktury.

 

9) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1      Kupující může souhlasit aktivním souhlasem před dokončením objednávky se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2   V případě souhlasu se zasíláním obchodního sdělení jsou osobní údaje jako je e-mail a jméno poskytovány zpracovateli Ecomail.cz, službě, díky které vám obchodní sdělení zasíláme.

9.3    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sokolovská 136, 250 87, Mochov adresa elektronické pošty budme@okousekbliz.cz, telefon 607677703.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11. 7. 2023

 

V případě, že součástí objednávky jsou i fyzické produkty, vztahují se na ně tyto obchodní podmínky.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

pošlete to dál